Introductie / Introduction

(in English: see this page below!)

Balletschool Staluse Pera verwelkomt iedereen voor het geven en/of volgen van ballet-                                                                                               en/of danslessen. Op deze balletschool ervaar je heel gezonde en fijne manieren van                                                                                lichaamsbeweging. Het lesaanbod van de school willen we zo breed mogelijk inzetten,                                                                                                    en het streven naar voor ieder wat wils. Aarzel daarom dus niet en meldt je aan voor                                                                                                       het huren van de zaal voor het geven van danslessen of het volgen van een proefles                                                                                                     als je op een serieuze, maar toch ontspannen manier met dans bezig wilt zijn.

De Balletschool aan de Heemraadssingel 235 is een mooie, unieke lokatie. Het is voor                                                                                                     iedereen die er op zijn of haar manier met beweging bezig is, inspirerend. De diversiteit                                                                                                 aan danskunsten genereert interessante onderlinge raakvlakken. Het lesaanbod groeit,                                                                                                 naast onder andere het Klassiek-Modern ballet, klassiek Russisch ballet voor kinderen,                                                                                   Modern ballet, Argentijnse Tango. We roepen dansdocenten in andere dansdisciplines                                                                                                op zich ook bij ons aan te sluiten. Meer informatie over onze lessen op de volgende                                                                                                        pagina's Rooster en Lessen.

Naast de lessen worden er ook eenmalige dansworkshops en andere relevante dans-                                                                                       evenementen georganiseerd waaronder open dagen voor de balletschool, dans- en                                                                                                  filmvoorstellingen, lezingen, presentaties, vergaderingen, lezingen, etc. Ook kunnen er                                                                                                  dans- of muziekrepetities plaatsvinden, en trainingen voor individuele professionele                                                                                                        of amateur dansers, theatermakers en musici.

Docenten huren als zelfstandige ondernemers de zaal, en krijgen een huurcontract voor                                                                                        een jaar of langer. De docenten zorgen zelf voor hun eigen lesaanbod, leerlingen en                                                                                          lestarieven. Maar de balletschool zal op velerlei manieren de docenten ondersteunen in                                                                                               het onder andere promoten van hu lessen en werven van leerlingen. De organisatie van                                                                                                 de school zal zorgdragen voor het schoonhouden en goed functioneren van de zaal en                                                                                                  het gebouw in het algemeen.

 

Balletschool Staluse Pera welcomes everyone for giving and / or following ballet and /                                                                                                 or dance classes. At this ballet school you experience very healthy and fine ways of                                                                                                         physical activity. We want to use the range of classes offered by the school as broadly                                                                                                    as possible, and strive for something for everyone. So do not hesitate and sign up for                                                                                                    renting the room for dancing lessons or following a trial lesson if you want to be                                                                                                               engaged in dance in a serious, yet relaxed way.

The Ballet School at Heemraadssingel 235 is a beautiful, unique location. It is inspiring                                                                                                  
for everyone who is busy with his or her way in his or her way. The diversity of dance arts                                                                                    generates interesting mutual points of contact. The range of classes is growing, among                                                                                                 other things the Classical-Modern ballet, classical Russian ballet for children, Modern                                                                                                ballet, Argentine Tango. We also call dance teachers in other dance disciplines to join us.                                                                                     More information about our lessons on the following pages Schedule and Lessons.

In addition to the lessons, one-off dance workshops and other relevant dance events are                                                                            organized, including open days for the ballet school, dance and film performances, lectures,                                                                                      presentations, meetings, lectures, etc. Dance or music rehearsals can also take place, and                                                                                              training sessions for individual students. professional or amateur dancers, theater makers                                                                                       and musicians.

Teachers rent the room as independent entrepreneurs, and get a lease for a year or longer.                                                                                      
The teachers themselves take care of their own classes, pupils and class fees. But the ballet-                                                                                       school will support the teachers in various ways, for instance in promoting, among other                                                                                           things, teaching and recruiting students. The organization of the school will take care of                                                                                           the cleaning and proper functioning of the hall and the building in general.